ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ASVELD MACHINALE HOUTBEWERKING V.O.F.

Algemene verkoopvoorwaarden van de Vennootschap onder Firma Asveld Machinale Houtbewerking V.O.F., gevestigd in Eindhoven (KvK nummer 17117976).

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 In deze algemene voorwaarden worden met ˝Asveld˝ aangeduid de Vennootschap onder Firma Asveld Machinale Houtbewerking V.O.F. en alle met haar verbonden (rechts)personen en vennootschappen, die deze algemene voorwaarden met toestemming van Asveld hanteren, en worden met opdrachtgever aangeduid de (rechts)personen en vennootschappen tot wie een aanbod is gericht en⁄of met wie een overeenkomst tot stand is of wordt gebracht.
1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle adviezen door, aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Asveld. Indien de module ‘algemene bepalingen’ op enig onderdeel strijdig of verenigbaar is met de specifieke module ‘levering van zaken, dienstverlening en aanneming van werk’ prevaleert laatstgenoemde specifieke module. Uitsluitend door Asveld schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met Asveld niet van toepassing.
1.3 Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. Asveld en de opdrachtgever zullen in overleg treden om nietige c.q. vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 2 – Aanbod en overeenkomst
2.1 Een aanbod van Asveld geschiedt vrijblijvend en kan door Asveld worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen zeven kalenderdagen na de kennisneming door Asveld van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies, in het kader van een aanbod door Asveld verstrekte voorschriften of adviezen en niet uitsluitend tot de opdrachtgever gerichte – algemene – informatie, binden Asveld niet.
2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding (door middel van bijvoorbeeld een orderbevestiging) of uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever door Asveld. Uitsluitend de factuur of de orderbevestiging van Asveld voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
2.3 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door Asveld en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt.
2.5 De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke overeengekomen periode verlengd, tenzij opdrachtgever of Asveld de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de desbetreffende periode.
2.6 In geval van opzegging is de opdrachtgever bij gebreke van een aanneemsom de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd verminderd met de besparingen die worden vastgesteld op 20% van de voor het werk geldende prijs. Indien de overeenkomst wordt opgezegd door de opdrachtgever welke niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of indien de gehele of gedeeltelijke beëindiging van de overeenkomst deze opdrachtgever is toe te rekenen en de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Asveld te maken kosten wordt de prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Asveld over het gehele werk zou hebben gemaakt. Hierbij wordt de winst gesteld op 15%. Voornoemde laat onverlet het recht van Asveld volledige schadevergoeding te vorderen.
2.7 De opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden indien dat schriftelijk is overeengekomen of de opdrachtgever dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (rechtsgeldig) ontbindt, is de opdrachtgever verplicht om uit hoofde van de overeenkomst geleverde zaken en rechten gelijktijdig terug te leveren, uitoefening van uit hoofde van de overeenkomst verleende rechten gelijktijdig te beëindigen en de door Asveld in verband met het aanbod en de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten aan Asveld te vergoeden.
2.8 Asveld heeft het recht de aanbieding, de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden eenzijdig met onmiddellijke ingang op marginale onderdelen (zoals geïndexeerde tariefwijzigingen) te wijzigen. Indien dan een prestatie wordt verschaft die wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie is de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf bevoegd de overeenkomst te ontbinden tegen de datum waarop de wijziging van kracht zou worden.
2.9 Asveld heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden:
a. een aan de opdrachtgever toerekenbare niet nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen;
b. na het sluiten van de overeenkomst Asveld kennis krijgt van omstandigheden welke een goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zal voldoen;
c. de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surséance van betaling aan de opdrachtgever strekkend verzoek;
d. de indiening van een tot faillietverklaring van de opdrachtgever strekkend verzoek;
e. de indiening van een verzoek tot toelating tot de schuldsanering;
f. handelingsonbekwaamheid van de opdrachtgever;
g. volledige beschikkingsonbevoegdheid van de opdrachtgever;
h. executoriaal beslag onder Asveld ten laste van de opdrachtgever;
i. de totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van de opdrachtgever strekkend besluit;
j. overdracht van één of meer aandelen in de opdrachtgever aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het tot stand komen van de overeenkomst;
k. gehele of gedeeltelijke overdracht van de door de opdrachtgever geëxploiteerde onderneming aan één of meer anderen;
l. het overlijden van (één van) de vennoten van Asveld. De opdrachtgever is verplicht Asveld onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van (één van de) in dit artikel bedoelde gebeurtenissen.
2.10 Asveld is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de hiervoor in artikel bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.
2.11 Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door de opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij Asveld ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Door Asveld gefactureerde geldsommen in verband met de verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst is de opdrachtgever na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd. Asveld heeft het recht om in geval van beëindiging van de overeenkomst anders dan op grond van het feit dat de opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van haar verbintenissen, een redelijke vergoeding voor het door haar geleden verlies of de gederfde winst van de opdrachtgever te verlangen. Die vergoeding dient binnen dertig dagen na facturering te worden voldaan.

Artikel 3 – Prijs en betaling
3.1 Door Asveld kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, andere door de overheid opgelegde heffingen en andere aan derden verschuldigde geldsommen, en exclusief kosten van onder andere vervoer, verblijf, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Tevens niet inbegrepen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn kosten ter zake grond-, hak-, breek-, funderings-, stukadoor-, timmer-, schilders-, herstel- of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet van de riolering, van gas-, water-, of elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden of andere zaken dan het te leveren.
3.2 Niet in een uitsluitend tot de opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven binden Asveld niet. Aan in een tot de opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.
3.3 Facturen van Asveld dienen in Euro te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur van Asveld vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld, dient de factuur binnen veertien kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan.
3.4 Indien de opdrachtgever verschuldigde geldsommen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en over de openstaande geldsommen de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever verschuldigde geldsommen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de opdrachtgever het bedrag van de door Asveld te maken werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte (waaronder de niet geliquideerde proceskosten) en gerechtskosten aan Asveld verschuldigd.
3.5 Asveld heeft het recht betalingen van de opdrachtgever (ondanks andersluidende vermeldingen van de opdrachtgever) eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen, die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van de opdrachtgever in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
3.6 De opdrachtgever heeft niet het recht om betalingsverplichtingen tegenover Asveld op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van Asveld tegenover de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden indien Asveld in verzuim is.
3.7 De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Asveld de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van Asveld te verzekeren en verzekerd te houden dan wel vervangende en/of aanvullende zekerheid te verstrekken. Indien de opdrachtgever niet aan voornoemde verplichting voldoet, heeft Asveld het recht haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever volledig op te schorten en/of niet na te komen.
3.8 Asveld heeft het recht op voorschotbasis en/of in termijnen te factureren. Tevens heeft Asveld het recht om – al dan niet opeisbare vorderingen van de opdrachtgever te verrekenen met verplichtingen van Asveld tegenover de opdrachtgever.

Artikel 4 – Voorbehoud van eigendom en rechten
4.1 De eigendom van alle door Asveld geleverde zaken alsmede de door opdrachtgever nieuw te vormen zaken uit de door Asveld geleverde zaken gaan eerst op de opdrachtgever over indien en nadat de opdrachtgever heeft voldaan aan al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:92 BW aan Asveld verschuldigd is, waaronder krachtens artikel 3.4 verschuldigde geldsommen.
4.2 De opdrachtgever is totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van rechten, die onder de hiervoor in dit artikel 4.1 bedoelde opschortende voorwaarde zijn geleverd respectievelijk verleend en is verplicht belanghebbenden – waaronder beoogde rechtverkrijgenden – van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis te stellen.
4.3 Indien opdrachtgever (mede) uit door Asveld geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt opdrachtgever die zaak slechts voor Asveld en houdt opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Asveld, en blijft Asveld eigenaar van de nieuw gevormde zaak, totdat opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.
4.4 gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht voor Asveld gunstigere bepalingen bevat.
4.5 De opdrachtgever is, zolang zij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken onder zich heeft, verplicht deze zaken zorgvuldig te behandelen en deze zo nodig zorgvuldig te onderhouden, een en ander op eigen kosten. De opdrachtgever is tevens verplicht bedoelde zaken op eigen kosten bij een solide verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden tegen door Asveld als zodanig aangewezen risico’s zoals brand, diefstal en andere oorzaken van verlies benevens aansprakelijkheid voor schade in verband met deze zaken onder bepalingen en bedingen en tot bedragen als door Asveld gewenst. De polissen en de bewijzen van betaling van de premies moeten te allen tijde op eerste verzoek aan Asveld worden getoond. Bij aanspraken of beslagen van derden op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken is opdrachtgever verplicht alle maatregelen te treffen, welke tot behoud van de rechten van Asveld noodzakelijk zijn. Asveld kan desgewenst ook zelf tot het treffen van maatregelen overgaan of doen overgaan en de ter zake daarvan gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening brengen.
4.6 Asveld of een door haar aan te wijzen persoon heeft te allen tijde vrije toegang tot het bedrijf van opdrachtgever om zo nodig de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te halen. Met het bedrijf wordt hier gedoeld op alle gebouwen en percelen, lokalen, kasten, kelders, bergruimten en andere plaatsen waar de zaken zich bevinden, zich behoren te bevinden of redelijkerwijs geacht kunnen worden zich te bevinden.

Artikel 5 – Rechten van intellectuele eigendom
5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen (zoals onder meer teksten, tekeningen, analyses, rapporten, methoden, modellen, materialen, technologieën, uitvindingen, en documentatie), hierna te noemen: “Voortbrengselen”, berusten uitsluitend bij Asveld en/of haar licentiegever(s). De opdrachtgever zal Voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen en/of wijzigen en zich niet (anderszins) als maker en/of rechthebbende daarvan gedragen. De opdrachtgever zal aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom niet uit en van Voortbrengselen verwijderen of wijzigen.
5.2 Voortbrengselen en daarin vervatte of geopenbaarde technologieën, materialen, methoden en/of informatie worden geacht uitsluitend vertrouwelijke informatie van Asveld en/of haar licentiegever(s) te bevatten. De opdrachtgever zal aanduidingen in en/of op Voortbrengselen omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie niet verwijderen of wijzigen.
5.3 Indien en voor zover Voortbrengselen aan de opdrachtgever zijn verstrekt en/of toegankelijk zijn, ten aanzien waarvan rechten van intellectuele eigendom aan anderen dan Asveld toebehoren, gelden ten aanzien van die Voortbrengselen door de rechthebbende(n) gehanteerde voorwaarden in plaats van daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever aanvaardt de in dit artikel 5.3 bedoelde voorwaarden van derden, waarvan de opdrachtgever kennis heeft kunnen nemen door Asveld te verzoeken die aan de opdrachtgever te verstrekken.
5.4 De opdrachtgever zal Asveld vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat Asveld door gebruik van door de opdrachtgever verstrekte en/of voorgeschreven voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt, alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van Asveld als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan Asveld vergoeden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding
6.1 Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van Asveld zijn beperkt door de artikelen 6.1 tot en met 6.8. De artikelen 6.1 tot en met 6.8 zijn van overeenkomstige toepassing op door de opdrachtgever op onrechtmatige daad van Asveld gebaseerde vorderingen. Hulppersonen van Asveld hebben het recht om jegens de opdrachtgever een beroep op de artikelen 6.1 tot en met 6.8 te doen.
6.2 Asveld is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van Asveld aan Asveld toe te rekenen tekortkomingen. Als aan Asveld toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van hulppersonen, het niet opvolgen van adviezen van Asveld, gebruik van (ongeschikte) hulpzaken, tekortkomingen door gedragingen van andere leveranciers van de opdrachtgever.
6.3 Asveld is in geen geval aansprakelijk voor (gevolgen van) de koop van ongeschikte zaken, onzorgvuldig gebruik van de door Asveld geleverde zaken, warmtedoordracht, kleurverschillen, gebruik van (onjuiste) ontwerpen en/of tekeningen en/of afmetingen, gebruik van de adviezen van Asveld of juist afwijking daarvan, afwijkingen van standaardmaatvoeringen en niet uitsluitend tot de opdrachtgever gerichte – algemene – informatie.
6.4 Aansprakelijkheid van Asveld kan uitsluitend ontstaan, nadat de opdrachtgever Asveld onverwijld, maar uiterlijk binnen zeven dagen na de levering of, onverwijld maar uiterlijk binnen zeven dagen na het constateren van de tekortkoming deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en Asveld gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.
6.5 Een verplichting van Asveld tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is voor een tijdvak van meer dan één jaar, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld op het totaalbedrag van de voor één jaar overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. In geen geval zal de door Asveld verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom, die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Asveld wordt betaald. Asveld is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade, imagoschade, milieuschade en schade wegens verlies van tijd, verlies van besparingen, verlies van gegevens en/of het missen van financieel voordeel, te vergoeden.
6.6 De opdrachtgever vrijwaart Asveld van vorderingen van derden, zoals werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit en/of verband houden met krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door Asveld geleverde zaken en/of verleende diensten. De opdrachtgever vrijwaart Asveld van vorderingen van derden op basis van productaansprakelijkheid voor door de opdrachtgever aan derden geleverde zaken, die mede bestaan uit door Asveld aan de opdrachtgever geleverde zaken, tenzij de aansprakelijkheid uitsluitend is veroorzaakt door de door Asveld geleverde zaken.
6.7 Ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever en/of derden jegens Asveld vervalt één jaar na aflevering van de geleverde zaken, dan wel één jaar na beëindiging van de uitgevoerde werkzaamheden.
6.8 Indien door werknemers en/of andere hulppersonen van Asveld ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden buiten een onderneming van Asveld en/of met door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op de opdrachtgever tegenover die werknemers en andere hulppersonen de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichting en aansprakelijkheid, terwijl de opdrachtgever Asveld zal vrijwaren voor vorderingen van die werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit het niet nakomen door de opdrachtgever van de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichtingen door de opdrachtgever.

Artikel 7 – Overmacht
7.1 Indien Asveld door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, dan is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Asveld door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Opdrachtgever kan alsdan tegenover Asveld geen aanspraak maken op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.
7.2 Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) Asveld en/of andere hulppersonen, ziekte of overlijden van personeel, bedrijfsstoringen zoals defecten aan machinerieën, vervoersproblemen, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.
7.3 Indien Asveld bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 8 – Algemeen
8.1 Als verklaringen of gedragingen ten aanzien waarvan de overeenkomst of deze algemene voorwaarden de schriftelijke vorm vereist, worden tevens beschouwd elektronische verklaringen en/of verklaringen.
8.2 Rechten, verplichtingen of vorderingen van de opdrachtgever jegens Asveld zijn (zowel verbintenis- als goederenrechtelijk) niet vatbaar voor overdracht, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Asveld.
8.3 Aanbiedingen van en overeenkomsten met Asveld worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is op aanbiedingen van en overeenkomsten met Asveld niet van toepassing.
8.4 De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen.

MODULE: LEVERING VAN ZAKEN, DIENSTVERLENING EN AANNEMING VAN WERK

Artikel 9 – Algemeen
9.1 Door Asveld kenbaar gemaakte termijnen zijn naar beste weten op basis van bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Asveld bekende gegevens vastgesteld, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door Asveld zoveel mogelijk in acht worden genomen. Asveld is door uitsluitend het overschrijden van een termijn niet in verzuim en de opdrachtgever kan aan uitsluitend het overschrijden van een door Asveld kenbaar gemaakte termijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van Asveld ingetreden omstandigheden.
9.2 De opdrachtgever is verplicht te leveren zaken en te verlenen diensten binnen de overeengekomen termijnen af te nemen. Indien ten aanzien van te leveren zaken geen termijnen zijn overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht die zaken en/of diensten op eerste verzoek van Asveld af te nemen. Door schending van de hiervoor in dit artikel 9.2 bedoelde verplichtingen is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim.
9.3 De opdrachtgever is verplicht om Asveld tijdig in kennis te stellen van door Asveld in acht te nemen regelgeving en normen die specifiek voor (de branche van) de opdrachtgever gelden en alle informatie ter beschikking te stellen die benodigd is voor de (uitvoering van de) overeenkomst.

Artikel 10 – Levering en afname van zaken
10.1 Indien geen andere plaats van levering is overeengekomen, geschiedt de (af)levering van zaken door Asveld op de plaats van de onderneming van Asveld. Asveld is niet verplicht zaken af te leveren op een andere plaats dan de overeengekomen plaats. Asveld heeft het recht leveringsverplichtingen in delen na te komen.
10.2 Vervoer en verzending van de door Asveld aan opdrachtgever te leveren zaken geschieden voor rekening van de opdrachtgever, tenzij dat schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, met toepassing van de door Asveld kenbaar gemaakte tarieven.
10.3 Onverminderd de artikelen 4.1 en 9.2 zijn door Asveld te leveren zaken voor risico van de opdrachtgever met ingang van het moment waarop (een hulppersoon van) de opdrachtgever de feitelijke macht over deze zaken heeft respectievelijk met ingang van het verzuim van de opdrachtgever om door Asveld te leveren zaken af te nemen.
10.4 De opdrachtgever is verplicht de deugdelijkheid van door Asveld geleverde zaken bij de (af)levering te controleren en Asveld bij de (af)levering van vermoedelijke ondeugdelijkheid van de door Asveld geleverde zaken in kennis te stellen. Door Asveld geleverde zaken, die de opdrachtgever of een hulppersoon van de opdrachtgever zeven kalenderdagen na de levering zonder bezwaar heeft behouden of eerder geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
10.5 Asveld is zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht door de opdrachtgever aan Asveld geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de opdrachtgever geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door Asveld van de reden van het retourneren. Door de opdrachtgever is de overeengekomen vergoedingen verschuldigd, totdat Asveld de opdrachtgever voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien Asveld geretourneerde zaken niet aanneemt, is de opdrachtgever verplicht door Asveld in verband met de geretourneerde zaken gemaakte kosten aan Asveld te vergoeden.
10.6 Indien Asveld door anderen tot stand gebrachte en/of van anderen betrokken zaken aan de opdrachtgever levert, gelden ten aanzien van (de deugdelijkheid van) die zaken de voorwaarden van de producten respectievelijk de toeleverancier van de zaken naast en met voorrang voor de overeenkomst tussen Asveld en de opdrachtgever (inclusief deze algemene voorwaarden).
10.7 Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat de toegangswegen vóór de (af)levering van verkochte zaken en (indien overeengekomen) dienstverlening geschikt zijn voor het benodigde transport en de aangewezen plaats geschikt is voor opslag en dienstverlening.

Artikel 11 – Verlening en afname van diensten en aanneming van werk
11.1 Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen zal Asveld aan de opdrachtgever diensten verlenen, zoals bijvoorbeeld het (doen) installeren van verkochte zaken.
11.2 Door Asveld verrichte diensten waartegen de opdrachtgever niet binnen zeven dagen na de uitvoering daarvan heeft geprotesteerd, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
11.3 Indien dienstverlening door Asveld is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht om vóór de (af)levering van verkochte zaken een voor de dienstverlening geschikte plaats en voor het functioneren van de zaken vereiste faciliteiten (zoals (afsluitbare) opslagplaatsen, hulpmaterialen, gas, water, elektriciteit, licht en verwarming) en voorzieningen (zoals sanitaire voorzieningen) ter beschikking te stellen en alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen te treffen, te handhaven en te voldoen aan overheidsvoorschriften.
11.4 Asveld is verplicht de overeengekomen dienstverlening naar beste kunnen en met zorg uit te voeren aan de hand van door Asveld schriftelijk aanvaarde afspraken en procedures. Diensten worden verleend per dagdeel, dat mede voorbereidingstijd en reistijd omvat, tenzij anders overeengekomen.
11.5 Indien is overeengekomen dat dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, heeft Asveld het recht de uitvoering van de volgende fasen uit te stellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.
11.6 Asveld is uitsluitend verplicht bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen, indien Asveld die verplichting bij de overeenkomst uitdrukkelijk heeft aanvaard en de aanwijzingen van de opdrachtgever tijdig verstrekt en verantwoord zijn. Asveld is in geen geval verplicht aanwijzingen op te volgen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden. De opdrachtgever is voor het opvolgen van aanwijzingen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden, aan Asveld een door Asveld op basis van haar tarieven vast te stellen (aanvullende) vergoeding verschuldigd.
11.7 Asveld heeft het recht de overeengekomen dienstverlening geheel of ten dele door één of meer anderen (dan één of meer bepaalde personen) met dezelfde kwalificaties te laten uitvoeren en in dat kader beperkingen van (verplichtingen uit) aansprakelijkheid van die derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.
11.8 Indien Asveld op verzoek of met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden heeft verricht, is de opdrachtgever aan Asveld een door op basis van haar tarieven vast te stellen (aanvullende) geldsom verschuldigd. Asveld is niet verplicht buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt.
11.9 Indien een richtprijs is overeengekomen mag deze door Asveld worden overschreden zonder voorafgaande (schriftelijke) waarschuwing.
11.10 Toepasselijkheid van de artikelen 7:753 lid 3, 7:754 BW, 7:755 BW, 7:756 BW, 7:757 lid 2 BW, 7:760 BW en 7:761 BW op de aanbiedingen van en overeenkomsten met Asveld worden expliciet uitgesloten.

Artikel 12 – Garantie
12.1 Asveld verleent geen garantie behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
12.2 Een tussen Asveld en opdrachtgever overeengekomen garantie heeft geen voorrang boven het bepaalde in artikel 10.4.
12.3 Een garantieverplichting van Asveld gaat in geen geval verder dan de verplichting om alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn de overeengekomen zaken te herstellen of – naar keuze van Asveld – te vervangen en/of de overeengekomen dienstverlening (alsnog) te verrichten. Een door of met Asveld overeengekomen garantie omvat in geen geval de verplichting tot: a. herstel c.q. vervanging van met kleurverschil geleverde zaken; b. herstel c.q. vervanging van – al dan niet in het kader van dienstverlening – geleverde zaken die zijn beschadigd of teniet gegaan als gevolg van – slijtage door – normaal gebruik.
12.4 Elke overeengekomen garantieverplichting vervalt indien:
a. de opdrachtgever niet onverwijld en uiterlijk binnen zeven dagen na het constateren van enig gebrek in de geleverde zaken of dienstverlening Asveld daarvan schriftelijk in kennis stelt;
b. Asveld niet afdoende in de gelegenheid is gesteld een gebrek alsnog te verhelpen en/of derden het herstel reeds hebben verricht, althans daartoe een poging hebben gedaan;
c. Verplaatsingen van of wijzigingen aan de geleverde zaken niet door Asveld zijn uitgevoerd c.q. aangebracht en/of dienstverlening aan de door Asveld geleverde zaken niet door Asveld is verricht;
d. een gebrek te wijten is aan opzet, bewuste roekeloosheid, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever, waaronder in elk geval – maar niet uitsluitend – zal zijn begrepen: – onjuiste drukpuntbelasting op de convectorroosters; – vervuiling of slijtage als gevolg van geen of onvoldoende onderhoud c.q. reiniging.
e. de door Asveld gehanteerde montage-instructies, instructies ter zake belasting, instructies ter zake de afmetingen van het ontwerp en/of andere voorschriften of adviezen niet (correct) zijn nageleefd door opdrachtgever;
f. de door Asveld geleverde zaken zijn blootgesteld aan natuurlijke en/of chemische invloeden en/of open vuur;
g. de door Asveld geleverde zaken zijn blootgesteld aan temperaturen hoger dan 60 graden Celsius en/of een abnormale fysieke of elektrische belasting.
12.5 Een door Asveld overeengekomen garantie op door Asveld verkochte en geleverde zaken en/of geleverde diensten wordt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, verleend voor een periode van twaalf maanden. De garantieperiode vangt aan op de factuurdatum, vermeld op de eerste factuur betreffende de overeengekomen zaken en/of diensten, waaronder begrepen alle in het kader van de overeengekomen dienstverlening geleverde zaken.
12.6 Door herstel en/of vervanging van een door Asveld geleverde zaak en/of verrichte dienst, om welke reden dan ook, vangt geen nieuwe garantietermijn aan.

0